WebDAV גישה

WebDAV הוא פרוטוקול רשת המאפשר העברת קבצים וניהול דרך האינטרנט.

Mailo תומך בפרוטוקול WebDAV. זה מאפשר לך לגשת לדיסק הווירטואלי שלך Mailo ולנהל את המסמכים שלך מכל מסוף התומך ב- WebDAV.

תוכל לגשת לדיסק הווירטואלי שלך Mailo באמצעות WebDAV באחת מהשיטות הבאות:

  • עם לקוח WebDAV (כגון CyberDuck);
  • עם מנהל הקבצים במחשב.

הדף סינכרון אליו ניתן להגיע דרך התפריט אפשרויות מציין את פרמטרי החיבור המפורטים שבהם יש להשתמש.

התראותX