Αποστολή PGP e-mail

Με το Mailo, μπορείτε να επιλέξετε για κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε, εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε ή / και να το υπογράψετε με PGP.

Για να χρησιμοποιήσετε το PGP κατά την αποστολή ενός e-mail, πρέπει να ορίσετε μόνο την επιλογή κρυπτογράφησης PGP κατά τη σύνταξη του e-mail.

Η χρήση του PGP επιτρέπει:

 • την κρυπτογράφηση του μηνύματος
  Η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος εξασφαλίζει στον αποστολέα ότι μόνο οι παραλήπτες θα μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν και να διαβάσουν έτσι το μήνυμα και τα πιθανά συνημμένα του.
  Η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος απαιτεί ο αποστολέας να έχει το δημόσιο κλειδί PGP καθενός από τους παραλήπτες του μηνύματος.
  Για να αποκρυπτογραφήσει και να διαβάσει το μήνυμα, κάθε παραλήπτης χρησιμοποιεί το δικό του ιδιωτικό κλειδί PGP.
 • την υπογραφή του μηνύματος
  Η υπογραφή ενός μηνύματος διασφαλίζει την ταυτότητα του αποστολέα στους παραλήπτες.
  Η υπογραφή ενός μηνύματος απαιτεί από τον αποστολέα να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί PGP.
  Για να επικυρώσουν την υπογραφή του μηνύματος, οι παραλήπτες πρέπει να έχουν το δημόσιο κλειδί του αποστολέα, ο οποίος πρέπει να το είχε στείλει εκ των προτέρων.

Κάθε φορά που στέλνετε ένα e-mail, μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας δημόσιο κλειδί. Είναι σημαντικό οι ανταποκριτές σας να έχουν το δημόσιο κλειδί σας, επειδή χρειάζονται αυτό το κλειδί για να κρυπτογραφήσουν τα e-mail που σας στέλνουν. Το δημόσιο κλειδί σας διασφαλίζει επίσης στους ανταποκριτές σας ότι έχετε πραγματικά υπογράψει το μήνυμα PGP.